مواجهه انتقادی با جنبش می تو ایرانی

مواجهه انتقادی با جنبش می تو ایرانی : موضوعی که در ماه‌های اخیر به خصوص با داغ شدن فضای کلاب هاوس با آن مواجه‌ایم و ما را به ایده مشهوری در روانکاوی می‌رساند که تحت عنوان هویت‌ یابی یا هویت‌ سازی صورتبندی شده و به معنای نوعی واکنش روانی فرد عموما در عرصه خیالی برای ساختن هویتی متمایز و متفاوت ….